Faktorer som hindrar respektive möjliggör etablering av en förbättringskultur : En jämförelse mellan två olika svenska branscher

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Ständiga förbättringar är något de flesta företag, oavsett bransch, säger att de arbetar med. Dock har branscherna olika förutsättningar när det gäller arbetet med ständiga förbättringar. Några branscher har verksamheter som är lättare att kontrollera då produktionen exempelvis sker på en och samma plats medan andra verksamheter har svårare att kontrollera verksamheten då produktionen bedrivs på flera olika, och ibland, tillfälliga platser. Syftet med denna studie har varit att studera hur företag i två olika branscher med olika förutsättningar kan arbeta för att skapa en förbättringskultur som engagerar medarbetarna i arbetet med ständiga förbättringar samt vilka faktorer i en företagskultur som möjliggör respektive hindrar arbetet med detta. För att genomföra detta utfördes två fallstudier hos två utvalda företag inom bygg- och produktionsbranschen. Datainsamlingen bestod av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkesarbetare. Databearbetningen utfördes med hjälp av släktskapsdiagram som skapades individuellt för de båda företagen. Likheter och skillnader hos de båda företagen analyserades för att svara på studiens frågeställning.  Resultatet av studien visar att faktorer som hindrar respektive möjliggör en förbättringskultur har, för båda företagen i studien, tydliga kopplingar till tidigare kunskaper inom området. De identifierade faktorerna bestod av; Företaget, Kommunikation, Motivation, Medarbetarskap, Ledarskap, Delaktighet, Attityd. Dessa faktorer kan agera både hindrande respektive möjliggörande av förbättringsarbetet och har därmed stor betydelse för hur väl ett förbättringsarbete fungerar på en arbetsplats. Faktorerna kommunikation och delaktighet är två specifika områden som båda företagen i studien behöver arbeta mer med för att kunna skapa en stark förbättringskultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)