Hållbarhetskommunikation i livsmedelsbutiker. En fallstudie av svenska matbutiker med fokus på kulturstyrning och hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Linnéa Wilhelmsson; Amelia Lindh; [2021-11-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Organisationer möter idag allt högre krav på att arbeta med hållbarhet och hållbarhetskommunikation. Detta framkommer bland annat av utarbetningen av FN:s 17klimatmål och av tidigare studier gjorda av Svensk Handel (2016) och Jungrelations (2019).En av de industrier som påverkas kraftigt av klimatmålen är livsmedelsbranschen. WWF(2020) menar att matkonsumtion motsvarar ca 25% av svenska hushållens klimatpåverkan.Med utgångspunkt i detta är det därför högst relevant att livsmedelsbutiker arbetar medhållbarhet och vägleder kunder att välja klimatsmarta produktalternativ i butik. I dennaundersökning studeras således livsmedelsbutikers hållbarhetsarbeten ochhållbarhetskommunikation ut mot kunder. Genom att utföra en fallstudie av en anonymiseradlivsmedelsorganisation kan studien bidra med intressanta framställningar gällande branschenshållbarhetsarbete som vidare kan resultera i praktiska bidrag gällande hur livsmedelsbutikerkan förbättra sin hållbarhetskommunikation. Studiens syfte är därför att undersöka hursvenska livsmedebutkier arbetar med hållbarhet och hållbarhetskommunikation för att sedange rekommendationer gällande hur livsmedelsbutiker kan förbättra sinhållbarhetskommunikation. För att uppnå detta syfte har följande frågeställningarformulerats: Hur arbetar svenska livsmedelsbutiker med hållbarhet ochhållbarhetskommunikation? Hur kan ledare genom kulturstyrning förbättrahållbarhetskommunikation i svenska livsmedelsbutiker? Frågeställningarna har besvaratgenom att från en fallstudie samla empiriskt material i form av intervjuer, observationer ochhemsida. Resultatet tyder på att livsmedelsbutiker arbetar olika med ämnet trots att de ingår isamma koncern. Samtliga butiker förhåller sig dock till de koncerngemensammavärderingarna och riktlinjerna och arbetar därför med matsvinn, energibesparing, reduceringav material och samarbete med lokala leverantörer. Samtliga butiker kommunicerar ävenhållbarhet i fysisk butik genom att märka ut och informera om hållbara varor genomexempelvis skyltar och etiketter. Utifrån resultatet kan därför konstateras att samtligalivsmedelsbutiker styrs av en övergripande företagskultur men att de samtidigt ges utrymmeatt utveckla butiksspecifka företagskulturer för enskild butiksprofil. De livsmedelsbutikersom uppvisar god hållbarhetskommunikation gör vidare detta genom att förmedlahållbarhetsaspekter via sina medarbetare. Utifrån analysen av materialet kan därför antas attkulturstyrning kan förbättra butikens hållbarhetskommunikation mot kunder om den utförs under rätt förutsättningar. Med bakgrund i detta kan därför rekommenderas attlivsmedelsbutiker arbetar med att utbilda och engagera sin personal för att internaliseraföretagets värderingar med personalens värderingar så att de på ett omedvetna sätt kanförmedla dessa värderingar vidare till kunderna. Empirin föreslår vidare att detta kan ske ipraktiken genom exempelvis utbildningar, gemensamma målsättningar, veckovisapersonalmöten, uppmärksamhet och att som ledare själv föregå med gott exempel.Ytterligarerekommendationer som undersökningen bidrar med är att sätta upp gemensamma policys förorganisationen som samtliga butiker måste arbeta med, samt att informera om och visuelltmarkera hållbara produkter i butiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)