Produktionsanalys och ställtidsreduktion : ett förbättringsarbete för produktionen av gångjärn

Detta är en Master-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Thomas Pettersson; [2009]

Nyckelord: produktionsanalys; ställtidsreduktion; lean;

Sammanfattning:

Syftet och målet med examensarbetet är att skapa underlag för fortsatt förbättringsarbete till att kunna minska den icke värdeskapande tiden i tillverkningen av gångjärn på ASSA OEM AB, främst genom reducering av ställtiden i rullmaskinerna. Arbetet består av en produktionsanalys av gångjärnstillverkningen, nulägesbeskrivning av ställtider och problem vid omställningsarbete samt förbättringsförslag till ställtidsreducering. Huvudsakliga metoder som har använts för informationsinhämtning i arbetet är litteratur, intervjuer, observationer och beräkningar.

 

Produktionsanalysen innehåller beräkningar av produktionstakt, kapacitet, utnyttjandegrad och OEE. Dessutom en noggrannare undersökning på anläggningseffektiviteten, en processschemaläggning samt det fysiska flödet med transportavstånd på avdelningen. Från analysen noteras främst att det är rullmaskinerna som är den stora flaskhalsen i produktionen av gångjärn, beroende på tillverkningstiden där, och att av dessa rullmaskiner är 1743 den stora begränsningen. Maskinernas OEE varierar från knappt 20 % till knappt 50 % och en betydande anledning till detta är främst rullmaskinernas låga anläggningseffektivitet vid drift under normal produktion. Vidare konstateras även att stora lagernivåer, framför allt PIA, och höga genomloppstider skulle främjas av att uppföljning och information hanterades bättre än via muntlig kommunikation och de produktionshäften som medföljer gångjärnen i processen idag.

 

Åtta förslag har tagits fram av författaren som rekommendationer till reducering av ställtiden i rullmaskinerna. Det är flyttning av försänkningsmomentet, införandet av en operationsordning och bättre arbetsmiljö, användandet av tryckluftsverktyg och reducerat antal skruvhuvuden, bättre verktyg med bättre hållbarhet, linjal till brotschningen, externa transporter med möjlighet till ett kanbansystem samt utbildning och integrering av personalen. När det gäller dessa rekommendationer är det författarens åsikt att det viktigaste är att skapa en standard genom en grundläggande operationsordning för omställningsarbetet i rullmaskinerna. Det är ju först när alla operatörer arbetar likadant som man kan gå vidare i förbättringsarbetet. Flera av rekommendationerna är enkla att genomföra och skulle tillsammans kunna minska ställtiden avsevärt i rullmaskinerna. En halvering av dagens ställtider är mycket möjlig att kunna uppnå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)