Auditiv feedback i menyer på webben : Ljud som navigeringsstöd för personer med synnedsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Alice Fritz; [2021]

Nyckelord: Synnedsättning; auditory icons; earcons; tillgänglighet;

Sammanfattning: Internet är för många en självklarhet för att kunna dela och ta del av information. För andra kan användandet av internet vara frustrerande och exkluderande. En sådan grupp är personer med olika former av synnedsättningar. För dessa personer finns vissa verktyg tillgängliga så som screen readers. Dessa underlättar för personer som är helt eller delvis blinda men kan upplevas som långsamma att använda för personer som till viss del klarar av att utan stöd av en screen reader. För att underlätta för dessa personer kan ljud användas i olika delar av användargränssnittet. En studie genomfördes för att undersöka hur en modifierad navigeringsmeny med ljud påverkar tiden det tar för användare att lösa navigeringsrelaterade uppgifter i en webbapplikation. Webbapplikationen använde sig av en simulering av synnedsättningen glaukom (grön starr). Resultaten visade inte på några statistiskt signifikanta skillnader varken gällande tiden det tog att lösa uppgifterna eller hur svår navigeringsmenyn upplevdes att använda. Utifrån detta dras slutsatsen att ljud inte påverkar hur lätt eller svårt det är för användare att lösa navigeringsrelaterade uppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)