Avlämnad eller överlämnad? En studie om vilka skolrelaterade faktorer som har betydelse för elevers upplevelser av överlämningen från grundskolan och mottagandet på gymnasieskolans introduktionsprogram

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka skolrelaterade faktorer som har betydelse för elevers upplevelser av övergången från grundskolan till gymnasieskolans introduktionsprogram. Mer specifikt har uppsatsen diskuterat följande frågeställningar: Vilken betydelse har överlämningen från grundskolan för elevens upplevelse av skolstarten på ett introduktionsprogram? Vilken betydelse har mottagandet på den nya skolan för elevens upplevelse av skolstarten på ett introduktionsprogram? Vilken betydelse har elevens egen bild av sin skolsituation för elevens upplevelse av starten på ett introduktionsprogram? Studiens avsikt har varit öka kunskapen om hur elever på gymnasieskolans introduktionsprogram, IM, har förstått och har kunskap om överlämningar som företeelse. Studien har, förutom överlämningar från grundskolan, fokuserat på mottagandet på introduktionsprogram och elevernas syn på sin egen skolsituation. Med hjälp av livsvärldsintervjuer har sju ungdomar, som vid studiens genomförande gick sin första termin på IM inom gymnasieskolan, delat sina upplevelser av övergången från grundskolans högstadium till IM. Resultatet har med hjälp av meningskoncentrering givit upphov till tre teman; överlämning, mottagande och skolsituation. Flertalet informanter hade vid studiens genomförande ringa eller ingen relation till överlämning som begrepp men många har vittnat om att mottagandet på den nya skolan har spelat en avgörande roll för hur man upplevt sin skolsituation. Vid analysen har den fenomenologiska hermeneutiken varit vägledande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)