Tågplanens förändring -En fallstudie om hur kapacitetsutnyttjandet har förändrats på Värmlandsbanan under tågplan 2015

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Sammanfattning: Trafikeringen av järnvägsnätet, den infrastruktur som i detta fall Trafikverket förvaltar, kräver att Trafikverket med god framförhållning kan planera när och vart tåg ska trafikera järnvägsnätet. Detta beskrivs i en tågplan. Vårt arbete syftar till att undersöka hur den konsumerade kapaciteten förändrats på Värmlandsbanan mellan driftplatserna Laxå-Åmotfors från det att tågplanen upprättades tills det att tågen i verkligheten trafikerat banan, under perioden 2014-12-14 till 2015-12-12. Den konsumerade kapaciteten för fyra dygn, helgfria tisdagar utan större banarbete, väl spridda över tågplanen, har undersökts och beräknats. Resultatet visar att den konsumerade kapaciteten förändrats relativt mycket från det att tågplanen upprättades fram tills det att tågen faktiskt trafikerade banan. Av de totala antalet inplanerade tåglägen blev 19 procent inställda och elva procent anordnades, det vill säga tillkom. Förändringen av den konsumerade kapaciteten beror på att antalet inplanerade tåglägen i tågplanen varierat mellan de fyra dygnen samt att antalet inställda och anordnade tåglägen varierat. I planeringsprocessen för tåglägen låses utrymme i tidtabellen upp på Värmandsbanan som sedan inte utnyttjas. Frågan om en mer flexibel planeringsprocess för tåglägen, främst för tåglägen avsedda för gods, behöver utredas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)