Ledarskapsstrategier för främjande av kommunikation och laganda inom mångkulturella arbetsgrupper

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med arbetet är att skapa förståelse för hur ledare främjar god kommunikation för att stärka laganda inom en mångkulturell arbetsgrupp. Metod: Metoden som används utgår från en ontologisk ståndpunkt i konstruktionismen och byggs även på en epistemologi i hermeneutiken. Det är en kvalitativ undersökning som genomförs genom triangulering med semistrukturerade intervjuer, deltagande observation och textanalys. Den insamlade datan från intervjuerna analyseras genom en tematisk analys och datan från den deltagande observationen analyseras under tiden som observationen genomförs.  Resultat och slutsats: Resultatet visar att ledare använder transformerande och karismatiskt ledarskap för att stärka kommunikation och främja laganda i mångkulturella arbetsgrupper. Det går däremot inte att urskilja en specifik ledarskapsstil som är optimal. Däremot dras slutsatsen att lagledare neutraliserar socialiseringsproblematiken genom direkt kommunikation av interpersonella föreställningar och principer för att på så sätt främja sammanhållningen i den mångkulturella arbetsgruppen. Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till ökad kunskap om hur kommunikation kan hanteras av en ledare inom mångkulturella arbetsgrupper för att stärka laganda. Vidare har vi också funnit argument för att det finns en aspekt av kommunikationens roll för främjande av laganda som varit något dold inom den tidigare teorin. Begränsningar och förslag till framtida forskning: Som vidare forskning bör det genomföras studier med djupare undersökning av ledarskapsstilarna för att tydligare kunna framställa ett samband mellan ledarskapet och kommunikationens funktion. I denna studie har vi, baserat på lagledarnas självuppfattning, dragit slutsats om vilka ledarskapsstilar som influerar lagledaren och följaktligen inte gjort en fullständig kategorisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)