Sökning: "salutogent ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden salutogent ledarskap.

 1. 1. Hälsofrämjande ledakrskap inom äldreomsorgen : Chefers uppfattningar om och förutsättningat för hälsofrämjnade ledarskpa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Zina Barzan; [2021]
  Nyckelord :Hälsofrämjande ledarskap; KASAM Känsla av sammanhang ; kvalitativ; salutogent ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrunden hälsofrämjande ledarskap börjar bli allt mer vanligt bland olika kommuner och  län. Tidigare forskning visar på att det hälsofrämjandet ledarskapet kan bidra med positiva faktorer för en hel verksamhet. Medarbetarnas välmående kommer främjans vilket leder till att ledarens välmående också kan främjas. LÄS MER

 2. 2. Språkstörning i mötet med skolans värld : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Torbjörnsdottir; Anna-Maria Pettersson; [2021]
  Nyckelord :grundskola; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTorbjörnsdottir, Amanda & Pettersson, Anna-Maria (2021). Språkstörning i mötet med skolans värld - en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av vad som kan öka psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emma-Linnéa Hagfalk; [2021]
  Nyckelord :Välbefinnande; upplevelse; arbetsplats; salutogent;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka vad kvinnliga medarbetare upplevde ökade deras psykiska välbefinnande på arbetsplatsen ur ett salutogent perspektiv. Tidigare forskning har visat att välbefinnande på arbetsplatsen är viktigt både för den enskilda individens välbefinnande i stort och för organisationens produktivitet. LÄS MER

 4. 4. Första linjens chefers syn på social hållbarhet : En kvalitativ studie gjord inom äldreomsorgens verksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Walter; Katarina Lövgren; [2021]
  Nyckelord :första linjens chef; social hållbarhet; äldreomsorg; hållbart ledarskap; hållbar utveckling; arbetsmiljö; stöd;

  Sammanfattning : Antalet äldre ökar i samhället och äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Det är upp till kommunerna hur de arbetar för att nå hållbarhet i äldreomsorgens verksamheter där fokus i denna studie är på social hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. I spåren av ohälsa : Med fokus på det friska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gudrun Berker; Mia Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Ohälsa; friska arbetsplatser; hälsofrämjande insatser; salutogent synsätt; friskfaktorer; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund Ohälsa är ett aktuellt ämne inom organisationer och företag. För att hålla nere kostnaderna för sjukskrivningar och arbetsskador i samhälle, företag och organisationer är det väsentligt att nyttja resurser i form av personal effektivt. LÄS MER