Vad påverkar företagens beslut i valet mellan K2 & K3?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Alexander Larsson; Pernilla Rosteck; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Beslutsfattande är något som ofta förekommer i företag, inför 2014 måste en del aktiebolag ha tagit ett beslut om de ska redovisa enligt K2- eller K3-regelverket. Dessa regler har arbetats fram för att kunna förtydliga, underlätta och förbättra företags redovisning. I och med dessa nya redovisningsregler blir det viktigt att titta på vilka aspekter som är viktiga att beakta och som påverkar valet inför implementeringen. Detta har lett oss in på vår problemformulering som lyder: Hur väljer företag mellan K2 och K3-regelverket? Och där syftet med studien är att försöka skapa en större förståelse för vilka aspekter det är som påverkar företag i valet av regelverk. De teoriområden som berörts i studien är, beslutsprocessen och beslutsfattande för att finna förklaringar bakom hur och varför besluten fattas som de gör i företagen. Vi har även valt teorier inom accounting choice för att förklara vilka aspekter som kan vara av betydelse vid valet av redovisningsmetod. Det kan vara aspekter som företagens behov och struktur, information och intressenter, verkligt värde och skatter. Den sista delen i teorikapitlet handlar om professionella tjänster och deras inverkan på företagen, detta kan vara en intressant aspekt som kan påverka företagen i valet av K2 eller K3. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med ett antal företag och revisionsbyråer. Intervjuerna har varit uppbyggda kring de teoretiska teman som använts i studien, detta för att kunna uppfylla studiens syfte och besvara vår problemformulering. Studien har visat att de aspekter som vi har undersökt har varit viktiga för företagen i deras val av regelverk. Det som också visat sig är att företagens storlek och struktur har stor betydelse för vad det är som är viktigt och hur viktiga de olika aspekterna är. Om företaget ingår i en koncern eller ej har visat sig vara av stor betydelse då företag i en koncern tenderar att sträva efter att ha samma redovisning genom hela koncernen på grund av enkelheten och jämförbarheten. Vilken typ av intressenter som finns runt företagen har stor inverkan på omfattningen och kvalitén på redovisningen. Vårt resultat tyder på att företag som har ett flertal intressenter resulterar i en mer omfattande redovisning medan företag med få intressenter nöjer sig med en förenklad redovisning. Vi har upptäckt två specifika aspekter, som rör faktiska redovisningsprinciper som skiljer regelverken från varandra. Företag med mycket anläggningstillgångar, som fastighetsbolag, kommer få en ökad arabetsbörda i form av komponentavskrivningar i K3 vilket man slipper i K2. Den andra skillnaden rör företag med egenupparbetade immatreilla anläggningstillgångar, som man inte får ta upp i K2 men som företag får ta upp i K3. Det har även visat sig att revisorernas rekommendationer har olika påverkan på företagen beroende på vilken typ av företag det gäller och vad rekommendationerna rör. Det är dessa aspekter som visat sig vara de mest centrala i vår studie och de kan förklara varför företagen väljer som de gör i valet mellan K2 & K3.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)