Biokol som produkt inom skogsbruket : en hållbar produkt med många fördelar

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Economics

Sammanfattning: Biokol är ett material som framställs genom en pyrolysprocess, där biomassa förkolnas utan eller med väldigt låg tillgång på syre. Biomassan som används till biokolet kan vara allt ifrån GROT till kemiskt avfall från pappersbruk. Kolet innehåller en mängd makro- och mikronäringsämnen och kan verka tillväxthöjande i marken, dessutom innehåller det stora mängder bundet kol som är stabilt under längre tid. Denna aspekt gör biokolet till en kolsänka när det grävs ner i marken och kan hjälpa till att motverka klimatförändringen. Att sedan kunna använda sig av avfalls och restprodukter i tillverkningen är ytterligare en positiv miljöaspekt. Den här rapporten har analyserat resultat från tre studier som har undersökt biokolets tillväxthöjande egenskaper inom jordbruket samt intervjuer med respondenter från ett forskningsinstitut som utvecklar en biokolstillsats samt en intresserad kund i form av en plantskola. Resultaten av den tillväxthöjande effekten skiljer sig mellan studierna men de har alla fått resultat under vissa omständigheter som indikerar på en viss tillväxtökning. I den här rapporten har sedan de resultatens relevans, trovärdighet och applicerbarhet till skogsbruket diskuterats. Vidare har data från den intresserade plantskolan använts för att göra en kalkyl på vad implementeringen av biokol skulle innebära för besparingar för företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)