Sökning: "green marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden green marketing.

 1. 1. The Brand Implications of Green Demarketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Brännstam; Simon Eliasson; Oliver Schott; [2021]
  Nyckelord :Green demarketing GD ; Green advertising GA ; Sustainability marketing; Corporate Credibility CC ; Word-of-mouth WoM ; Purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : A significant part of the marketing profession consists of stimulating and expanding the demand for products and services. However, as society’s level of consumption increases at the same time as our resources decrease, the marketer’s role faces an inevitable change if the global environmental goals are to be achieved. LÄS MER

 2. 2. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföringsstrategier för att stimulera inköp av miljömärkta produkter : En studie av detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amina Farah; Zahra Ghafoyryan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Marknadsföringsstrategier för stimulering av inköp av miljömärkta produkter Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi  Författare: Amina Farah & Zahra Ghafoyryan  Handledare: Akmal Hyder & Anna Ljung  Examinator: Agneta Sundström Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för vilka gröna marknadsföringsstrategier livsmedelsbutiker väljer att använda, för att stimulera konsumenter till köp av miljömärkta produkter inom dagligvaruhandeln. Metod: För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Netflix and Polluting? : En studie om datakonsumtionens negativa klimatpåverkan och hur en marknadsföringskampanj kan påverka 16-25 åringar till att göra hållbara digitala val

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kajsa Leimar; Linda Clavertz; [2021]
  Nyckelord :Data consumption; Climate change; Green Data; Marketing; Social Media; Intervention; Prototype; Datakonsumtion; Digitalisering; Klimatpåverkan; Grön Data; Marknadsföring; Sociala Medier; Intervention; Prototyp;

  Sammanfattning : Some of today’s most popular digital platforms do not have any environmental policies. The growing volume of their data consumption contributes to an increase in environmental emissions. Young adults between the ages of 16-25 are the most frequent users of these platforms. LÄS MER

 5. 5. Green Is the New Black : En kvantitativ enkätundersökning avsambanden mellan konsumenters hållbarhetstänk och deras attityd till hållbar marknadskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Anna Richardsdotter; Kajsa Skirhammar; [2021]
  Nyckelord :Sustainable marketing communication; attitudes; sustainable consumption; greenwashing; Hållbar marknadskommunikation; attityder; hållbar konsumtion; greenwashing;

  Sammanfattning : Följande studie ämnar undersöka generella samband mellan konsumenters hållbarhetstänk och deras attityd till hållbar marknadskommunikation. Studiens syfte är att undersöka konsumenters attityd till hållbar marknadskommunikation och huruvida konsumenter själva efterlever de krav vid konsumtion som de ställer på företagen inom hållbarhet. LÄS MER