Sökning: "Grön marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Grön marknadsföring.

 1. 1. Är det insidan eller utsidan som räknas? : En studie om unga konsumenters gröna köpintention baserad på inre och yttre motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Barkström; Victoria Ulander; [2019]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; grön reklam; grön konsumtion; inre motivation; yttre motivation; unga konsumenter;

  Sammanfattning : Med grund i problematiken kring definitionen av gröna konsumenter och de sociala processer som är bakomliggande grön konsumtion ämnar denna studie att undersöka relationen mellan inre motivation, yttre motivation och köpintention. Studien undersöker unga konsumenter och hur dess köpintention påverkas av olika gröna reklambudskap. LÄS MER

 2. 2. CSR inom mejeri- och klädbranschen : En kvantitativ studie om konsumenters åsikter kring CSR inom två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David Grönlund; Johan Hirsch Rabe; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Consumer Decision Strategy; Green marketing; Eco-branding; Greenwashing; Dairy industry; Clothing industry; Sustainability; Consumer behavior; Corporate Social Responsibility; CSR; Konsumenbeteende; Grön marknadsföring; Gröna varumärken; Greenwashing; Mejeribranschen; Klädbranschen; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Implementation av ett CSR-engagemang innebär stora ekonomiska påfrestelser på ett företag vilket kan visa sig vara problematiskt för företag då konsumenterna uppger att de är villiga att överväga CSR men när det gäller verklig konsumtion är det få konsumenter som tar hänsyn till CSR. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga åsikterna om företags CSR inom mejeribranschen och klädbranschen hos konsumenter i Stockholm län. LÄS MER

 3. 3. Etisk grön marknadskommunikation - ett nutida företags väg till framgång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Louise Carlsson; Lisa Lindfors; [2019]
  Nyckelord :etisk grön marknadsföring; etisk grön marknadskommunikation; etisk grön konsumtion; symbolisk marknadskommunikation; identitetsskapande; retorik ethical green marketing; ethical green consumption; symbolic marketing communications; identity; rhetoric; Social Sciences;

  Sammanfattning : Etisk grön marknadsföring har blivit en allt viktigare kommunikationsstrategi för företag och varumärken att implementera efter att fler konsumenter har börjat bry sig om etiska och gröna frågor. Samtidigt är det av vikt för varumärken att få konsumenter att vilja bli förknippade med just det egna varumärket i den konkurrenskraftiga marknad som existerar i dag. LÄS MER

 4. 4. Biokol som produkt inom skogsbruket : en hållbar produkt med många fördelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karl Johannesson; Richard Näslund; [2019]
  Nyckelord :biokol; gödselalternativ; grön marknadsföring; jordförbättring; kolsänka; produktförbättring; biochar; fertilizer alternative; green marketing; soil improvment; carbon storage; product development;

  Sammanfattning : Biokol är ett material som framställs genom en pyrolysprocess, där biomassa förkolnas utan eller med väldigt låg tillgång på syre. Biomassan som används till biokolet kan vara allt ifrån GROT till kemiskt avfall från pappersbruk. LÄS MER

 5. 5. Grön Platsmarknadsföring: En fallstudie av Växjö & Malmö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Wiktor Bergsand; [2018-08-09]
  Nyckelord :Green place branding; Place branding; Växjö; Malmö;

  Sammanfattning : Grön platsmarknadsföring är ett koncept som nyligen uppstått som ettforskningsområde och har uppstått som ett resultat av ett ökat intresse från lokalamakthavare att marknadsföra sig som gröna. Detta är i sin tur inlindat i ett merallmänt ökat intresse att framställa produkter som gröna. LÄS MER