Sökning: "Oscar Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Oscar Karlsson.

 1. 1. Boutredningsmannaförfarandet - Ställningen i förhållande till dödsbodelägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Ekonomisk familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När någon går bort försvinner inte det den avlidne efterlämnar sig automatiskt. Ett dödsbo bildas som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt sett kommer dödsboet att förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga de som på något sätt kommer ha del av det som ingår i dödsboet genom arv eller genom testamente. LÄS MER

 2. 2. Standardisering av Key Audit Matters : En kvantitativ studie om Key Audit Matters i Sverige och Storbritannien

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Karlsson; Oscar Petersson; [2019]
  Nyckelord :Key Audit matters; Standardization; Firm specific; Audit; Audit report; Disclosure.; Key Audit Matters; Standardisering; Företagsspecifik; Revision; Revisionsberättelse; Upplysning;

  Sammanfattning : Bakgrund Key Audit Matters infördes år 2016 i Sverige som en del av den utökade revisionsberättelsen med syfte att göra revisionsberättelsen mer informativ samt företagsspecifik. Key Audit Matters ska tas upp i revisionsberättelsen där revisorn upplyser om de områden som anses vara de mest betydelsefulla riskerna i företaget. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i matematikundervisning : En undersökning om digitala verktygs möjligheter att individualisera aritmetikinlärning.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Oscar Karlsson; Erica Lantz; Lucas Rickardsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; individualisering; stegvis inlärningsprocess; aritmetik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : I studien analyseras utvalda digitala verktyg för att undersöka om de kan bidra till en ökad individualisering inom aritmetikinlärning i årskurs 4–6. Studiens syfte är även att undersöka om och hur de digitala verktygen ger möjlighet för stegvis inlärning inom aritmetik. LÄS MER

 4. 4. Verkligheten och Idealet -En komparativ analys av demokratiska staters förhållande till statsskickets idealtyper

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Oscar Almeen; Daniella Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Parlamentarism; Presidentialism; Semi-Presidentialism; Separation of Powers;

  Sammanfattning : The system of government in modern democratic states can be categorized as presidential, semi-presidential or parliamentary depending on its relationship between the legislative, executive and judicial branches. This relationship is known as the separation of powers and is often regulated by a written constitution. LÄS MER

 5. 5. Tal i bråkform – olika årskursers kunskapsnorm : En studie om mellanstadieelevers olika kunskaper inom bråkräkning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Adam Berglund; Oscar Karlsson; Lucas Rickardsson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; fractions; mathematics didactics; elmementary school; Matematik; bråkräkning; bråkform; matematikdidaktik; grundskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom ett frågeformulär undersöka elevers kunskaper inom det matematiska området tal i bråkform. Vidare ämnar studien undersöka vad som särskiljer elevers kunskaper i årskurs 4, 5 och 6. Frågeformuläret är konstruerat utefter Blooms reviderade taxonomi och utförs i en årskurs 4, 5 och 6. LÄS MER