Att motverka könsroller i förskolan : En studie om förskollärares upplevelser av att arbeta med jämställdhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie fokuserar sex förskollärares upplevelser av deras jämställdhetsarbete i förskolan. Studien tar sin utgångspunkt i genuspedagogik som huvudsakligen behandlar vuxnas förhållningssätt till könsstereotypa normer. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare från sex olika förskolor i Sverige. Resultatet består av två övergripande teman ”Pedagogiska verktyg för att motverka traditionella könsroller” och ”Förskollärarnas upplevelser av två aspekter av jämställdhet i förskolorna” vilka båda har två underkategorier. Det första temat ämnar besvara forskningsfrågan ”Vilka pedagogiska verktyg använder förskollärarna sig av för att motverka traditionella könsroller?” och det andra temat syftar att besvara forskningsfrågan ”Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att motverka traditionella könsroller?” Studiens resultat visar att förskollärarna beskriver att de motverkar traditionella könsroller genom att ersätta könade ord samt styra barnens lekar för att förhindra flick- och pojkgrupper. Resultatet visar även på att bemötandet av könsöverskridande barn inte lyfts i personalgrupperna samt att förskollärarna upplever att den individuella pedagogens personliga intresse för jämställdhet är ett måste för att bedriva en jämställd pedagogik i förskolan. Studiens slutsats är att jämställdhetsarbetet i förskolorna är sårbart då arbetet är förankrat i intresset och kunskapen hos enskilda pedagoger snarare än i konkreta styrdokument.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)