Hur motivation omvandlas till framgång : En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: “Hur motivation omvandlas till framgång” - En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA Författare: Hanna Larsson, Jennica Lennartsson och Julia Olsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Miralem Helmefalk Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi III - Detaljhandel och Service Management. Linnéuniversitetet. VT18  Syftet med denna studie är att tydliggöra frontpersonalens betydelse för IKEA, samt vikten av deras engagemang och motivation. Vidare är även syftet med denna uppsats att undersöka hur IKEAs värdegrund samt deras arbete med internal branding påverkar personalens motivation. Avslutningsvis syftar denna uppsats till att studera hur IKEAs interna kultur påverkar personalens motivation i form av gemenskap och anda. Till dessa syften har följande forskningsfråga formulerats:  Vilket inflytande har IKEAs värdegrund och interna kultur på frontpersonalens motivation, och i vilken utsträckning kan internal branding få genomslagskraft för motivationen? Till denna uppsats har en kvalitativ undersökning med tillhörande fallstudie tillämpats. Även en abduktiv forskningsansats har använts. Primärdatan har samlats in genom intervjuer med åtta stycken anställda på IKEAs varuhus i Kalmar, fyra stycken som arbetar som frontpersonal och fyra stycken som arbetar inom chefspositioner. Det främsta syftet med intervjuerna har varit att analysera vad som motiverar de anställda utifrån de tre aspekterna: värdegrund, intern kultur och internal branding. Även kringliggande faktorer som kan ha en påverkan på motivationen har behandlats. Slutsatserna av denna uppsats består av hur olika aspekter kan påverka de anställdas motivation och hur dessa står i relation till varandra. En tydlig tendens som framkommer från undersökningen är att motivationsfaktorer är högst individuellt och det finns många aspekter som kan påverka de anställdas motivation, exempelvis gemenskap, en organisations värderingar samt karriärmöjligheter. Ytterligare en slutsats som kan dras av studien är att detaljhandelsföretag bör ta hänsyn till ett antal olika aspekter när de vill förbättra eller behålla motivationen hos de anställda. Nyckelord: IKEA, Motivation, Personal, Värdegrund, Internal branding, Intern kultur

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)