Fondplacerignstjänster - En deskriptiv studie om fondplaceringstjäsnter och deras värdeskapande för passiva PPM-placerare.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vår undersökning har belyst marknaden för fondplaceringstjänster inom PPM-förvaltning. Studien har presenterat bredden av de olika fondplaceringsföretagen samt beskrivit de grundläggande delarna i denna förvaltning från avgiftsstruktur till tillsyn och referensramar för placeringar. Studien har använt sig av en kvalitativ metod där vi vidareutvecklat en kvalitativ riskbedömningsmodell utvecklat av Los Alamos National Laboratory för att kunna beskriva riskbilden i de olika fondplaceringstjänsterna. Då dessa företag bedriver diskretionär förvaltning och NAV-kurser inte finns tillgängliga för beräkning av andra kvantitativa riskmått och då inte heller underliggande tillgångar varit tillgängliga har vi fått förlita oss på detta kvalitativa mått. Då flera av företagen presenterat avkastningshistorik för olika tidsperioder eller inte presterat konsekventa avkastningssiffror överhuvudtaget har vi fått förlita oss på en kvalitativmodell även gällande avkastningen. I och med denna metodik har det inte varit möjligt att ange exakta risk- eller avkastningsvärden för enskilda företag och inte heller ange riskjusterad avkastning enligt praxis vid till exempel fondjämförelser men vi har dock kunnat ge en genomsnittlig riskbild och avkastningsnivå för branschen i sin helhet. Vi har kunnat använda oss av vår fallstudie för att bekräfta validiteten i vår enkätundersökning där fallföretaget Fondbytesprogrammet har visat en låg risknivå enligt de intervjuer vi bedrivit samtidigt som detta företag varit en av de som presenterat lägst risknivå i enkätundersökningen. De samlade resultaten av dessa två delar av vår studie har gett oss dels en bild av marknaden för fondplaceringstjänster, de risker dessa tjänster utsätter sina kunder för samt vilken avkastning de presenterar. Vi har kunnat konstatera att dessa fondplaceringsföretag i genomsnitt har relativt stor spridning i risknivå och avkastningshistorik samt där seriositeten i företagen varierar. Detta fenomen kan dock göras i ett flertal branscher där det alltid kommer att finnas företag av mer oseriös karaktär. Vi kan även konstatera att speciellt de företag som har tillstånd av Finansinspektionen kan erbjuda likvärdig intern riskkontroll som andra bolag verksamma inom finansbranschen. Vi har dock inte kunnat svara på den frågeställning och det syfte vi hade med studien på grund av metodologiska problem och problem med datainsamling som haft stor negativ inverkan på vår validitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)