Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med sucidal problematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: BAKGRUND Suicidal problematik är ett stort folkhälsoproblem som leder till att ca 800 000 människor tar sitt liv i världen varje år. Begreppet suicidal problematik innefattar suicid, suicidförsök och suicidtankar. Stigmatisering och attityders nära samband beskriver patientens upplevelser och sjuksköterskans sätt att bemöta, utifrån dess kunskap ge förutsättningar till en god omvårdnad.  SYFTE Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med suicidal problematik. METOD Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design och är sammanställd av 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Databaser som använts är PubMed, CINAHL och PsycINFO, artiklarna kvalitetsgranskades, lästes och färgkodades vilket gav huvudrubriker och underrubriker.   HUVUDRESULTAT Sjuksköterskorna upplever både positiva och negativa känslor i mötet med patienten. Negativa upplevelser grundar sig på okunskap, bristande erfarenhet och religiös tro. Positiva upplevelser grundar sig på utbildning, erfarenhet och teamkänsla. Ett viktigt verktyg anses vara kommunikation, sjuksköterskor med erfarenhet vågar tala mer öppet om suicidal problematik än de med lite erfarenhet. Att fatta beslut över patienter med suicidrisk skapar konflikt med integritet och självständighet, detta är etiska dilemman som sjuksköterskor upplever. SLUTSATS Det finns ett tydligt kunskapsglapp där behov av utbildning och erfarenhet behövs. Avsaknad av detta ger en negativ inställning till patienter med suicidal problematik, samtidigt som man tydligt ser att utbildning och erfarenhet skapar trygghet hos sjuksköterskor. Holistiskt förhållningssätt och icke dömande inställning är något som bör prägla sjuksköterskors bemötande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)