Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. När det gäller skadestånd för ett avtalsbrott är utgångspunkten i den svenska köprätten att den skadelidande parten ska ha rätt till en ersättning som motsvarar det positiva kontraktsintresset. En säljares skadeståndsansvar är emellertid inte obegränsat, och eftersom köplagen är dispositiv kan säljare begränsa sitt skadeståndsansvar ytterligare genom avtal. I förarbetena till köplagen antyds dock att det finns ett önskemål om att skadeståndsansvaret ska kunna kanaliseras till det säljled felet härstammar ifrån. Med detta som grund undersöker uppsatsen hur möjligheten att kanalisera skadeståndsansvaret i handelskedjor ser ut. I uppsatsen analyseras också huruvida det föreligger skäl att ändra regleringen av skadeståndsansvaret vid handel i flera led. För att uppfylla uppsatsens syfte används rättsdogmatisk metod samt rättsanalytisk metod. Uppsatsen präglas delvis av ett pragmatiskt synsätt, i bemärkelsen att undersökningen är praktiskt inriktad med ett särskilt fokus på följderna av regleringen som undersöks. I uppsatsen visas att möjligheterna för en avtalspart att få ersättning för fel vid kommersiell handel i flera led är på många sätt begränsade, inte minst på grund av principen om avtalsfrihet. I uppsatsen framgår det också att den svenska regleringen av köprättsligt skadestånd vid handel i flera led på många sätt är problematisk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)