Den sista fasen : En kvalitativ studie om Fas 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin, utifrån deltagarnas perspektiv och i arbetsmarknadspolitiska styrdokument.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

Sammanfattning:

Fas 3 är en omdebatterad del av den svenska arbetsmarknadspolitiken och det arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammet Jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med Fas 3 är att personer i långtidsarbetslöshet så snabbt som möjligt skall komma tillbaks till arbetslivet.

 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av kvalitativa metoder undersöka bilden av Fas 3, utifrån den arbetssökandes perspektiv och utifrån arbetsmarknadspolitiska styrdokument. De frågeställningar uppsatsen förhåller sig till är:

 

1. Vilka är de huvudsakliga resonemangen kring arbete och arbetslöshet i arbetsmarknadspolitiska styrdokument som reglerar och kommenterar Jobb- och utvecklingsgarantin, samt i deltagarnas berättelser om Fas 3?

2. Hur kan Fas 3 upplevas och beskrivas av dess deltagare?

3. Hur uttrycks synen på Fas 3:s effektivitet för framtida anställningsmöjligheter i arbetsmarknadspolitiska dokument och i Fas 3-deltagarnas berättelser?

 

Resultaten i studien grundas i analysen av tre utförda semistrukturerade intervjuer med Fas 3-deltagare, samt innehållsanalyser av berättelser om Fas 3 i media. Politiska dokument har analyserats och ställts i förhållande till deltagarnas berättelser. Resultaten visar att deltagarna verkar känna mer oro än trygghet i Fas 3, vilket skulle kunna bero på de omfattande krav som bland annat myndigheter ställer på dem. Maktlöshet inför systemet är en övergripande känsla som en stor del av deltagarna i denna uppsats upplever. Betydelsen av en meningsfull sysselsättning värderas högt och många verkar vara nöjda med sina anordnare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)