Hur ska vi spara? Idéer om kostnadskontroll i styrningen av ett sjukhus

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att bidra med kunskap om hur den centrala nivån (ett regionstyre) och den utförande nivån (ett sjukhus) samspelar i styrningen för att kontrollera kostnader för välfärdsproduktion.Teori: Studien utgår från teorier om särkoppling i organisationer (Meyer & Rowan 1997,Bromley & Powell 2012) och från att aktörerna i budgetprocessen – väktare, förkämpar och hamstrare (Wildavsky 1975, Brunsson och Rombach 1982) – uttrycker policypositioner.Metod: Beskrivande analys av dokument ur Västra Götalandsregionens budgetprocess sedan regionen bildades 1999 och fram till 2020. Texterna är utvalda för att representera de olika aktörernas policypositioner.Resultat: De olika aktörernas policypositioner skiljer sig åt i stigande grad under undersökningsperioden. Regionstyrelsen anser att sjukhusen bör effektivisera, medan sjukhuset menar att de ekonomiska ramarna är för snäva i förhållande till vårduppdraget.Resultaten pekar mot att särkoppling kan uppstå redan på policynivå. Detta försvagar i så fall styrsignalen till organisationen, och innebär att både effektivitet och legitimitet för styrningen försämras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)