Sökning: "Sustainable Road Transport"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Sustainable Road Transport.

 1. 1. TOWARDS SUSTAINABLE ROAD TRANSPORT - Key factors on consumers’ willingness to adopt electric vehicles in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gökay Cinar; [2021-07-14]
  Nyckelord :Sustainable Road Transport; Electric Vehicle; Sweden; Rational Choice Theory; Multi-level Perspective Framework;

  Sammanfattning : This study aims to explore and understand key factors that influence consumers’ willingness to adopt electric vehicles in Sweden. As the world is facing the climate change reality, many initiatives are taking place in various sectors in different countries to tackle climate change. LÄS MER

 2. 2. Jag vill inte vara ett levande farthinder! En fallstudie om cykelfartsgatan som trafik lösning i Göteborg ur ett cyklistperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Aurelia Ingelvide; [2021-06-23]
  Nyckelord :Cykelfartsgata; cykelgata; cykel; täta stadsmiljöer; trafikplanering; trygghet; funktion; cykelinfrastruktur; Göteborg;

  Sammanfattning : Cities have started promoting the bicycle as a sustainable transport alternative to the car. Some of them have built bicycle streets.Bicycle streets are 30 km/h roads, where bikes are the prioritized mode of transport. Motorized vehicles and cyclists share the road where the cyclist can use the whole lane and thus determine the speed. LÄS MER

 3. 3. Intermodala transporter : Undersökning av alternativ lösning för intermodala transporter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Terese Borglund; Kristoffer Lynge Mortensen; [2021]
  Nyckelord :Intermodal transports; CarConTrain; Rail freight; Modal shift; Intermodal transports railway; Alternativ intermodal transport; Flexiwaggon; Railcar.; Intermodala transporter; CarConTrain; Rail freight; Modal shift; Intermodala transporter järnväg; Alternativa intermodal transporter; Flexiwaggon; Railcar.;

  Sammanfattning : Godstransporter på väg förväntas öka avsevärt i framtiden om inga åtgärder vidtas. Politiska beslutfattare är medvetna om att situationen inte är hållbar och föreslår en bättre användning av alternativa transporter, vilket innefattar järnvägstransporter i en intermodal transport. LÄS MER

 4. 4. Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende : En kvantitativ undersökning kring cyklisters körbeteende vid passage av brunnslock på dubbelriktade cykelbanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Simon Jändel; Albin Kvarnefalk; [2021]
  Nyckelord :available width; bicycle; bicycle path; bi-directional bicycle path; chi-2 test; comfort; edge; lateral position; level difference; logistic regression; manhole cover; pavement; smoothness; beläggning; brunnslock; chi-2 test; cykel; cykelbana; dubbelriktad cykelbana; jämnhet; kabelbrunn; kant; komfort; manhålsbrunn; logistisk regression; nivåskillnad; sidledsposition; tillgänglig bredd;

  Sammanfattning : För att uppnå ett hållbart samhälle krävs en omställning av transportsystemet. Region Stockholmsmålsättning är att andelen cykelresor ska mer än dubbleras till år 2030 och stå för 20% av alla resor ilänet. Bristande underhåll och dålig utformning på cykelbanor står för ca 60% av allvarligasingelolyckor på cykel. LÄS MER

 5. 5. The Road To Urban Streets : The redevelopment of transport infrastructure in relation to the Swedish planning process

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ellen McManus; Albin Bellander; [2021]
  Nyckelord :sustainable transport planning; socio-technical transitions; obduracy; urban streets; densification;

  Sammanfattning : Urban planning needs to address the future role of transport infrastructure in cities. Due to previous planning ideals, our cities consist of transport networks that stand in conflict with ambitions to create dense and multifunctional urban environments, decrease pollution, and create safe urban space. LÄS MER