Integration mellan försäljningskanaler : En fråga om kommunikation, ledarskap och målsättning

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund E-handeln utgör idag en allt större del av den totala detaljhandeln och kunder ställer högre krav på en sömlös shoppingupplevelse. Detta kräver en viss integration mellan försäljningskanaler vilket kan mätas i begreppen multi-, cross- och omni-kanal. Syfte Syftet med studien är att undersöka integrationen mellan försäljningskanaler inom svenska klädföretag samt lokalisera de mest problematiska områdena inom integrationsarbete. Vidare är syftet att undersöka hur kommunikation, ledarskap och målsättning påverkar integrationsarbete. Metod Detta är en kvalitativ studie där det deduktiva angreppssättet använts, med inslag av det induktiva angreppssättet, där tidigare forskning legat till grund för utformandet av studien. Det empiriska materialet har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer med fem fallföretag och där studiens KAI-modell legat till grund för intervjuguiden. Slutsats Tack vare studien kan vi konstatera att uppfattningen av begreppet integration på den svenska klädmarknaden är splittrad. Många företag har ett starkt kundfokus vilket leder till att interna lösningar åsidosätts vid ett integrationsarbete, vilket leder till meningsskiljaktigheter mellan försäljningskanalerna. Vidare kan vi se att kommunikation har en stark påverkan på integrationsarbete vilket även ledarskap och målsättning har, dock inte i samma utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)