HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP, UNDER VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR? - En studie om chefers upplevelser kring förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap i en mellanstor kommun i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser chefer från vård- ochomsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen i en mellanstor kommun iSverige har kring förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskapefter att ha deltagit i en utbildning i hälsofrämjande ledarskap.Frågeställningarna syftar till att både besvara chefernas upplevelser kringförutsättningar samt vilka skillnader som finns gällande upplevelserna kringförutsättningar mellan de två förvaltningarna.Teori: För att besvara studiens syfte har två teorier använts, Jobb-krav-resursmodellenoch Känsla av sammanhang (KASAM). Dessa teorier hjälper till att förstå deförutsättningar som cheferna har för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.Jobb-krav-resursmodellen genom att analysera chefernas balans mellan krav ochresurser i sin chefsroll. KASAM genom att belysa chefernas grad av KASAM,hur de mår påverkar deras möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.Metod: Studien använder sig av blandad metod, både kvantitativ metod i form avenkätundersökning och kvalitativ metod i from av intervjuer. Syftet med attanvända blandat metod är att de två metoderna kan komplettera varandra. Vidanalys av intervjuerna gjordes en tematisk analys där fyra huvudtemanframkom: Kunskap, stödresurser, organisatoriska strukturer ochinformationskanaler samt balans mellan krav och resurser.Resultat: Det finns skillnader mellan chefernas upplevelser kring förutsättningar för attbedriva ett hälsofrämjande ledarskap mellan tekniska förvaltningen och vårdochomsorgsförvaltningen. Cheferna i tekniska förvaltningen har en bättrebalans mellan krav och resurser i sitt arbete, bättre stödfunktioner och bättreorganisatoriska förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap äncheferna från vård- och omsorgsförvaltningen har. Generellt är det tidsbrist somanses vara bristande förutsättningar i det hälsofrämjande ledarskapet, även bristpå ekonomiska resurser, illegitima arbetsuppgifter och brist på förståelse för vadhälsofrämjande ledarskap innebär. Vad som upplevs som goda förutsättningar ichefernas arbete med hälsofrämjande ledarskap är goda relationer med kollegor,stödet från hälsopedagogen samt kunskaper från utbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)