Tala om talrädsla

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Detta examensarbete undersöker muntlighet och talrädsla. Det övergripande syftet är att studera svensklärares upplevelser av arbete med muntliga presentationer i grundskolans senare år. Mer specifikt studeras talrädsla och vilka faktorer som svensklärare anser vara framgångsrika för att stötta elever med talrädsla i undervisningssituationer som inbegriper muntlig presentation. Metoden är både kvantitativ och kvalitativ samt innehållsanalytisk. Materialet består av en enkätundersökning samt en fokusgruppsintervju med fyra lärare. Den empiriska undersökningen ansluter teoretiskt till den retoriska arbetsprocessen, cirkelmodellen, sociokulturell teori och relationell pedagogik. Begreppen närmaste utvecklingszonen, scaffolding och alienation används för att tolka det empiriska materialet. Resultatet visar att många elever upplever rädsla i samband med muntliga presentationer och att muntliga presentationer är den bedömningsform som upplevs som mest utmanande av såväl lärare som elever. Studien belyser vikten av goda relationer samt individanpassning för att stötta elever med talrädsla. Den framhåller också det talade språket som ett viktigt innehåll i svenskundervisningen och skolans demokratiska uppdrag. Slutligen argumenterar studien för att retorik och talrädsla bör få en större plats i blivande svensklärares lärarutbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)