Recensera och värdera : en undersökning av hur författarens första och andra verk recenseras i svensk dagspress

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

Sammanfattning: Den här uppsatsen avser att undersöka hur en författares första och andra verk värderas i dagspress. Detta görs genom en jämförande kvalitativ undersökning av 54 recensioner från sex svenska dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. Undersökningen görs med hjälp av Barbara Herrnstein Smiths teori om värde och värderingar samt vidareutvecklingen av denna teori som görs i Höstens böcker. Författarna av Höstens böcker har skapat fem kategorier för att göra värdebegreppet användbart och tre av dessa, nämligen stil- och formvärden, kunskapsvärden och emotionella värden, appliceras på materialet i denna undersökning. Resultatet visar att olika värdekategorier lyfts beroende på handlingen av verket som recenseras. Exempelvis lyfts betydligt fler kunskapsvärden om handlingen aktualiserar något i samtiden. Resultatet visar även att stil- och formvärdena mestadels är positiva, att det förekommer minst emotionella värden samt att recensenten är synlig. Vad som också går att urskilja är att recensionerna för debutverket överlag är mer positiva än recensionerna för det andra verket. Värdena som lyfts för debutverket sätts i relation till andra boken och kraven tycks därmed vara högre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)