Att läsa det du förstår eller att förstå det du läser. En studie av SFI-elevers läsförståelse och deras lässtrategier vid prov

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Denna studies syfte är att undersöka svårigheter, i första hand för studieväg 1-elever, men även för studieväg 2-elever, på läsdelarna på nationella prov för SFI och attundersöka vilka strategier som används vid läsuppgifter.Detta undersöktes genom att kontrollera vilka uppgifter på ett nationellt prov som det ställdes frågor kring och genom att analysera felsvar på nationella provs läsdelar. Det studerades också genom att med tolk och ”think-aloud”-metod följa sex SFIelever som nyligen hade gjort nationellt prov, genom ett lästest och på så sätt få insikt i hur de tar sig an läsuppgifter och vilka lässtrategier som de använder.Studiens övergripande resultat visar att hur väl SFI-eleverna lyckas med läsuppgifter påverkas till stor del av hur lång studiebakgrund man har. Det som kan vara problematiskt för många elever på studieväg 1 är uppgifternas konstruktion och att veta hur man ska angripa uppgiften. I läsuppgifter är det svårt för många elever att läsa mellan raderna och förstå det som inte tydligt sägs i texten. Elever på studieväg 1 har ofta svårt att hantera uppgifter och texter som inte är bekanta eller har en struktur som är okänd för eleverna, att sammanfatta en texts budskap i ett ord eller en bild och uppgifter kring scheman.Även själva provsituationen kan vara svår att hantera eftersom den avviker från denvanliga undervisningen där man har tillgång till både lärares och studiekamraters hjälp och stöttning. Tidsaspekten spelar också in vid ett prov eller lästest, där elever med långsam läshastighet inte alltid hinner att slutföra alla uppgifter.De mest framgångsrika strategierna är att finna enskilda detaljer i texter, dra slutsatser och generalisera utifrån texten, hitta ord som man förstår och identifiera huvudbudskapet i texten. Inom SFI-undervisningen skulle lässtrategier behöva lyftas fram som ett viktigt verktyg för läsförståelsen. Då skulle man inte bara läsa de texter som man redan förstår utan kunna förstå de texter som man läser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)