Läsk- och energidryckskonsumtion - En jämförande studie om gymnasieungdomar i två olika socioekonomiska områden i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Ojämlikhet i hälsa existerar i hela världen och förekommer mellan olika grupper i samhället. IGöteborg förekommer variationer mellan olika geografiska områden där grupper med lägreutbildning och inkomst har mindre hälsosamma matvanor i jämförelse med grupper som harhögre utbildning och inkomst. Konsumtionen av läsk och energidryck är stor bland ungdomaroch ett högt intag av drycker med tillsatt socker konsumeras mest hos ungdomar till föräldrarmed låg utbildningsnivå. Syftet med denna studie är att jämföra intaget av läsk ochenergidryck bland ungdomar på två gymnasieskolor i olika socioekonomiska områden iGöteborg.Enkäter delades ut på en skola i Angered och en i Göteborgs centrum och totalt 173 ungdomarinkluderades i studien. En kvantitativ analys utfördes med utgångspunkt i att jämföra de olikaskolorna.Resultatet visar att ungdomarna från Angeredskolan oftare dricker läsk och energidryckjämfört med ungdomarna från centrumskolan. Centrumskolans ungdomar intar däremot enstörre mängd läsk vid ett och samma tillfälle och energidryck intas i större mängd hosungdomarna från Angeredskolan. Under skoltid konsumerar ungdomarna från Angeredskolanmer läsk och energidryck till skillnad från ungdomarna från centrumskolan. Störstaskillnaderna till varför ungdomarna dricker läsk på de olika skolorna är för att ungdomarna påcentrumskolan unnar sig, medan ungdomarna på Angeredskolan dricker läsk för att det sessom en vana eller för att deras kompisar dricker det. Sammanfattningsvis visar resultatet påatt ungdomarna från familjer med lägre socioekonomisk status (SES) konsumerar mer läskoch energidryck jämfört ungdomarna från familjer med högre SES.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)