Kommunsammanläggningen i Årjängs kommunblock 1968-1974 : Om lokala motsättningar i samband med kommunblocksreformensgenomförande.

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Regeringen och Kungliga Maj:t drev en linje om att Sverige behövde reformera kommunernaså att de kunde bli ekonomiskt och socialt starkare, resultatet blev en riksomfattande reformsom avgjordes i flera steg. I min studie så har jag tittat på min hembygd och hur den senastekommunsammanläggningens motsättningar gav sig till känna i de kvarlevor som finns ikommunarkivet.Kommunsammanläggningen skapade motsättningar på lokal nivå. Mindre orter som skulle gåsamman med en större ort kände sig i flera frågor överkörda av stat och myndigheter sommotade dessa små kommuner samman, resultatet blev att de mindre kommunerna i respektivekommunblock förlorade sin suveränitet som kommun. Vägen från mindrelandsbygdskommun för att gå upp i en storkommun var snårig. – Vilket min studie lyft fram idetta geografiska område.Huruvida den lokala identiteten fick sig en törn så kan protokollen spegla detta till viss delmellan raderna. Då extra tid och sammanträden krävdes för att uppnå en fullgodkommunsammanläggning 1974.De faktorer som skapade motsättningarna i den här kommunsammanläggningen härhör delsfrån det att frågan väcktes från regeringen och som senare mynnade ut i en konflikt kringvilken ort som allmän service och kommunal makt skulle utgå ifrån och dels ifrån enlokalpatriotisk anda som ledamöterna i kommunfullmäktige var tvungna att värdera gentemotvad som egentligen skulle gagna kommuninvånarna på lång sikt. En form avlokalidentitetskris som var tvungen att bearbetas för att nå över tröskeln.Vad som är klart tydligt i arkivmaterialet är att det inte tydligt anför att det har med denlokala identiteten att göra att motsättningarna finns. Men det finns å andra sidan ingaargument till varför det finns ett motstånd till en sammanläggning. Vi kan egentligen baraanta att det rent teoretiskt utifrån källmaterialet fanns en motsättning och att den har sin grundi ledamöternas egna uppfattning kring sitt eget bästa och vad de ansåg var kommunens bästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)