En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Om vi vill undvika ytterligare exploatering av vår dyrbara jordbruksmark är förtätning av stadslandskapet ett alternativ för att både spara på våra resurser och minska avstånden inom staden. Projektets syfte har varit att ta fram en systematisk metod för att underlätta stadsplaneraren arbete att identifiera ytor och objekt i stadslandskapet lämpliga för förtätning. Från studier om hållbar stadsutveckling och olika kommuners översiktsplaner har relevanta parametrar valts ut som grund för en kategorisering av stadslandskapet. Med Helsingborgs stad som fallstudie kunde kategorierna användas för att få ut ytor som kan vara lämpliga att förtäta. Metoden realiserades praktiskt genom bearbetning av geografisk data i det geografiska informationssystemet ArcGIS. Resultatet, som metoden tar fram, ska ses som ett diskussionsunderlag vid översiktsplanering och förtätningsprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)