Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. Målet är att ta fram förslag på växtkombinationer för miljöer med varierande förutsättningar där intentionen är att skapa hållbara planteringar för vintersvala rum. Som avgränsning i arbetet ska urvalet av växter som rekommenderas vara tillgängligt i svensk detaljhandel. För att nå syftet med studien används olika metoder. En litteraturgenomgång berör växtsläkten, klimat, marklära, växtfysiologi och växtskydd. En översiktlig uppskattning av befintlig marknad genomförs genom intervjuer med yrkesverksamma inom området. Alla växter har observerats vid olika studiebesök vid trädgårdsanläggningar, där ett besök vid National Botanic Garden of Wales är beskrivet ingående. En växtlista revideras under arbetets gång för att slutligen sammanställas och presenteras i gestaltningsförslag. En inglasad balkong och ett inglasat uterum, belägna i tre olika väderstreck gestaltas. Presentationen av gestaltningsförslagen har hämtat inspiration från ett avsnitt ur boken Mitt hem och min trädgård (1963) av Gunnar Martinsson och Lena Larsson. Resultatet av studien visar på hur det finns möjligheter för privatpersoner att skapa hållbara, intressanta och sköna grönskande vintersvala rum. Odlingsvärda växter, lämpliga för vintersvala rum, går att finna i vegetationsområden i medelhavsklimat och i fuktiga varmtempererade klimat. En diskussion angående utbud och efterfrågan belyser svårigheten för konsumenten att göra väl fungerande växtval i handeln. Med förståelse för växtens naturliga växtplats kan hållbara planteringar skapas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)