Globalisering i svenska & norska läromedel : En studie om vilka likheter och skillnader det finns i läromedel mellan Norge och Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar likheter och skillnader mellan norska och svenska läromedel i samhällskunskap på gymnasienivå med avseende på globalisering och internationella perspektiv. Syftet var att utvidga förståelsen för hur läromedel i två skandinaviska länder kan hanteraglobalisering samt det internationella perspektivet. Även ett sekundärt syfte fanns i denna uppsats som var att utvidga förståelsen för hur läromedel kan se olika eller lika ut i länder som har stora likheter. En hypotes var att Norge som ej är medlem i EU skulle medföra en märkbar skillnad på mängden innehåll som kan kopplas till globalisering. En kvalitativ dataanalys användes för att analysera de fyraböcker som utgjorde datan för studien. Resultatet har visat att det finns vissa skillnader i det som nationerna väljer att ta upp men att hypotesen blivit falsifierad då det inte finns en märkbar skillnad på mängden av innehåll som kan kopplas till globalisering och det internationella perspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)