Upplevelsen av att handleda sjuksköterskestudenter i omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning : en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Att arbeta i svensk hälso- och sjukvård idag innebär att arbeta i en balans mellan stressiga och

stimulerande arbetssituationer. I sjuksköterskors arbetsuppgifter ingår det, utöver de

arbetsuppgifter som utförs inom ens verksamhet, att handleda sjuksköterskestudenter.

Tidigare studier visar på att handledning kräver mycket tid och energi och kan leda till stress

hos personalen. Samtidigt kan handledning vara väldigt givande för personalen då man ser

studenten växa i sin yrkesroll och att handledare i och med det kan växa i sin egen yrkesroll

som sjuksköterska. Omvårdnadsprocessen är en central del i sjuksköterskestudenters

utbildning och framförallt i verksamhetsförlagd utbildning i termin tre under

sjuksköterskeutbildningen. På en akutvårdsavdelning kan patienter som har kort förväntad

vårdtid eller patienter som är i behov av extra övervakning eller kontroller vårdas. Tidigare

studier som genomförts på sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård visar att

handledning kräver mycket tid och energi av de som handleder.

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att handleda

sjuksköterskestudenter i omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning.

Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie där semistrukturerade intervjuer

genomfördes med sju respondenter från ett sjukhus i Stockholmsområdet. Intervjuerna

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

Analysen resulterade i fem kategorier med tillhörande underkategorier. Ur dessa kategorier

kunde författaren fastställa tre teman som var Förhållningssätt, Begränsningar och

Möjligheter. Resultatet visade att upplevelsen av att handleda sjuksköterskestudenter i

omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning kan skilja sig från handledare till handledare.

Oavsett vilken vana sjuksköterskor har i rollen som handledare eller vilka strategier de skapar

sig i sin handledarroll så finns det strukturella faktorer på en akutvårdsavdelning som

påverkar lärandet för studenten. Det kan vara en bra miljö att möta redan tidigt under

utbildningen men gentemot de lärandemål i termin tre där omvårdnadsprocessen står i

centrum så upplevs akutvårdsavdelning inte som en optimal lärandemiljö. Sjuksköterskor kan

trots detta uppleva att handledningen i sig kan leda till professionell utveckling i den egna

yrkesrollen då handledare lär sig själv genom att lära andra.

Slutsatsen är att handledande sjuksköterskor upplever att en akutvårdsavdelning inte är en

optimal miljö för handledning i omvårdnadsprocessen. För att framöver kunna ta emot

studenter i termin tre så finns det ett behov av att lärandemiljön anpassas mer efter

studenterna och de som handleder snarare än att studenterna ska anpassa sig efter

verksamheten. Det finns ett värde i att skapa en välfungerande lärandemiljö för studenten då

det även leder till en professionell utveckling hos de som handleder samt en god omvårdnad

för patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)