Förbättringsarbete : Lean i fordonserviceverkstad

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att hitta vilka hinder som berör förbättringsarbete hos en fordonsserviceverkstad i Gävleborg trakten jämfört med faktorerna som beskrivs av teorin.   Metod:  Studien är en kvalitativ fallstudie där data har samlats in via intervjuer på en fordonsserviceverkstad. Intervjuerna genomfördes på företaget och spelades in för att transkriberas och summeras. På företaget intervjuades sju personer med varierande arbetsroller, för att få en bred inblick i situationen hos företaget. Intervjuer är gjorda för att förstå vilka hinder som kan försvåra användningen av förbättringsverktyg hos företaget. Teorin i studien är uppbyggd av litteratur och vetenskapliga artiklar, det vi har tittat på är standardiserat arbetssätt, 5S, PDCA, respekt för människan. De sökord som har använts är enskilt eller kombinerat, standardized work, 5S, PDCA, respect for people, repair shop, improvement, Lean.   Slutsats: Studien hittade en del som fallföretaget gör bra (styrkor) och hinder med förbättringsarbete, där kommunikationen och stöd från ledningen var de två områden som företaget var bäst på. Dålig planering, brist på utbildning om förbättringsarbeten och avsaknad av sätt att förbättra standarder är det företaget skulle behöva förbättra   Bidrag: Studiens bidrag är att den ger en inblick i en fordonserviceverkstad och vilka hinder som kan påverka förbättringsarbete.   Begränsningar och förslag till framtida forskning:  Studien begränsas då endast ett enskilt företag har undersökts och resultatet kan vara unikt, det gör det svårt att säkerställa generaliserbarhet. Framtida forskning kan göras liknande den här studien men på andra företag för att få en uppfattning om generaliserbarheten eller undersöka flera företag i samma studie, även forskning som djupdyker på enskilda begrepp kan vara att rekommendera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)