Elevassistent eller elevassistent?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att synliggöra elevassistentens arbetsuppgifter, hur ofta de utförs och eventuella skillnader i frekvens mellan grundsärskolans två kursplaner samt hur viktig relationen till specialläraren är för elevassistenten och varför. Med kvantitativ metod har data som behövs för att kunna ge en bild av elevassistentens yrkesroll i grundsärskolans två olika delar utifrån frågeställningarna samlats in. Det var slutna och öppna frågor i en digital enkät som elevassistenter runt om i södra Sverige fått möjlighet att svara på.För att kunna synliggöra studiens resultat och koppla dessa till frågeställningar och syfte har vi lutat oss mot rollteori samt en anpassad teori baserad på Gunnar Bergs frirumsmodell.Resultatet har byggt på 75 deltagare och visar på skillnader men också likheter i hur ofta arbetsuppgifterna sker mellan de två kursplanerna, ämnen och ämnesområden som elever i grundsärskolan kan läsa. Centrala arbetsuppgifter som ofta utförs i hela grundsärskolan är att hjälpa/assistera elever i lärarledd undervisning, att assistera elever till rätt ställe och att observera/vänta på att elever behöver hjälp. Den allra vanligaste arbetsuppgiften för elevassistenter i ämnen är att vara med sina elever på rast och för elevassistenterna inomämnesområden är det att utföra omsorgsarbete som den allra vanligaste arbetsuppgiften. Det är vanligare för elevassistenter inom ämnen att både förbereda lektioner och att efterarbeta lektioner. Inom ämnesområden är det vanligare att städa utan elever Relationen mellan speciallärare/klasslärare och elevassistent utmärker sig som mycket viktig. De viktigaste arbetsuppgifterna som framkom var att elevassistenterna tycker att eleverna ska få en så bra dag som möjligt. Det gick att urskilja en skillnad i att elevassistenter i ämnen belyser skolarbetet som viktigt något som inte nämns i lika stor utsträckning hos elevassistenter i ämnesområden.Resultatet visar på en yrkesroll som innehåller många olika uppgifter och svår att definiera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)