Utvecklingsinriktad förändring : En kvantitativ studie av ett pedagogiskt stöd i jämställdhetsintegrering på arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka kunskapen om ett pedagogiskt stöd till medarbetarna kan främja jämställdhetsintegreringen på arbetsmarknaden genom en utvecklingsinriktad förändringsprocess. Kognitiv teori har använts som utgångspunkt med en socialkonstruktivistisk tyngd. Datainsamlingen har skett genom en kvantitativ metod där en enkätundersökning gjordes med ett obundet slumpmässigt urval. Enkäten delades ut via sociala media på Facebook och Instagram. Det var 49 respondenter som deltog varav 40 kvinnor och 9 män. Resultatet visade att kvinnor i större utsträckning upplever mer ojämställdhet och diskriminering. De anser att mer information, utbildning och stöd i från både myndigheter och arbetsgivare i kombination med strängare straff kan främja jämställdhetsintegreringen. Män anser att ökad information, utbildning, stöd från myndigheter och arbetsgivare är tillräckliga åtgärder för jämställdhetsintegreringen. Stor del av respondenterna upplevde att en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden skulle även minska ojämställdhet och diskriminering i samhället. Avsaknad av tidigare forskning på det specifika området av ett pedagogiskt stöd i jämställdhetsintegreringen gör att ytterligare forskning kan krävas för att styrka resultat och slutsats av denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)