När lärare ska utveckla sin professionella digitala kompetens

Detta är en Magister-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur lärare ser på sitt utvecklande av professionell digital kompetens utifrån ett digitalt kartläggningsverktyg och en för ändamålet designad plattform och utifrån frågeställningarna; hur kan man, med hjälp av ett digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och designa lärande för lärare för att utveckla professionell digital kompetens (PDK) och hur kan man, med hjälp av nivåindelningar i ett digitalt kartläggningsverktyg och tillsammans med lärare, facilitera och utveckla lärande för lärare? För att besvara syftet har en kombination av metoder som design based research och participatory design använts. Den teoretiska referensramen innefattar flera ramverk för att mäta och förstå digital kompetens på både individ och organisationsnivå, bland annat The e-capacity model och EU:s ramverk DigCompEdu likväl som ett försök att beskriva vad professionell digital kompetens innebär. Den teoretiska referensramen innefattar också teorier om lärande för lärare samt perspektiv på lärares digitala kompetens. Resultaten visar att deltagarna i studien ser positivt på både kartläggningsverktyg och plattform som stöd för att utveckla deras professionella digitala kompetens. Vidare visar resultatet att det är några faktorer som är viktiga för att både ett kartläggningsverktyg ska vara användbart och en att den designade plattformen behöver uppfylla vissa villkor för att den ska tas i bruk. För lärarna som deltog i studien var det viktigt med både begränsning och frihet för att plattformen skulle fungera. Vidare efterfrågades en tydlig koppling mellan arbetssätt och verktyg samt att dessa korrelerar med redan etablerade praktiker. Det vetenskapliga perspektivet och ed-techbolagens agens var en annan viktig faktor. Slutligen kan man också konstatera att har en positiv inställning till utvecklandet av PDK men att organisatoriska och infrastrukturella förutsättningar brister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)