Sökning: "Professionell digital kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Professionell digital kompetens.

 1. 1. När lärare ska utveckla sin professionella digitala kompetens

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Mårten Axelsson; [2021-11-30]
  Nyckelord :Professionell digital kompetens; kompetensutveckling; lärares lärande; DigCompEdu;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare ser på sitt utvecklande av professionell digital kompetens utifrån ett digitalt kartläggningsverktyg och en för ändamålet designad plattform och utifrån frågeställningarna; hur kan man, med hjälp av ett digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och designa lärande för lärare för att utveckla professionell digital kompetens (PDK) och hur kan man, med hjälp av nivåindelningar i ett digitalt kartläggningsverktyg och tillsammans med lärare, facilitera och utveckla lärande för lärare? För att besvara syftet har en kombination av metoder som design based research och participatory design använts. Den teoretiska referensramen innefattar flera ramverk för att mäta och förstå digital kompetens på både individ och organisationsnivå, bland annat The e-capacity model och EU:s ramverk DigCompEdu likväl som ett försök att beskriva vad professionell digital kompetens innebär. LÄS MER

 2. 2. LÄRARES REFLEKTIONER ÖVER SIN PROFESSIONELLA DIGITALA KOMPETENS

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Georgia Christov; [2021-11-04]
  Nyckelord :Lärares PDK Professionella Digitala Kompetens ; förskoleklass; TPACK; reflekterande samtal; pedagogik; digitala teknologier;

  Sammanfattning : Lärare ska stötta elevers möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens, och har därmed en central roll i utvecklingen av ett hållbart och digitaliserat samhälle. Tidigare forskning visar att lärares digitala kompetens är mer komplex än i många andra yrken. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sofia Gustafsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Digital lärmiljö; fortbildning; professionell digital kompetens; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vilka förutsättningar grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser anser sig ha givits för att kunna undervisa i skolans digitala lärmiljö. För att besvara studiens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Hur ser infrastrukturen ut kring skolans digitala lärmiljö? Hur bedrivs fortbildning kring den digitala lärmiljön på skolorna? Vilka förutsättningar anser sig lärarna sakna för att undervisa i den digitala lärmiljön? För att undersöka studiens syfte genomfördes en digital enkätundersökning online, där grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser deltog. LÄS MER

 4. 4. Lärares digitala kunskapsbas (TPACK) och kompetensutveckling : En studie av läs- och skrivundervisningen i F –3 i en verksamhet med goda digitala grundförutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Emilie Liljedahl; [2021]
  Nyckelord :Digital läs- och skrivundervisning; technological pedagogical content knowledge; TPACK; lärares digitala kompetens;

  Sammanfattning : There are big differences when it comes to access to digital teaching resources between Swedish school units. Previous research indicates that the digital resources that are available in schools are not always integrated into the teaching practice. LÄS MER

 5. 5. "Jag har aldrig blivit misshandlad. Men däremot har jag åkt in i väggen och jag fick en dörr i huvudet" : En kvalitativ studie om hur professionella uppfattar ungdomars syn på våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Israelsson; Felicia Hansson; [2020]
  Nyckelord :Adolescence´s; partner violence; social work; professionals within social work; young adults relationships; ungdomar; våld i nära relation; socialt arbete; yrkesverksamma inom socialt arbete; unga partnerrelationer;

  Sammanfattning : Denna studie kom till för att vi såg en kunskapslucka av fenomenet våld i nära partnerrelationer hos ungdomar. Syftet var att undersöka hur professionella inom socialt arbete uppfattade ungdomars syn på våld i nära relation. LÄS MER