Kunskapsöverföring i samband med en organisationsförändring : en fallstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Kopplingen mellan organisationsförändring och kunskapsöverföring är ett ganska outforskat område. Denna studie undersöker hur kunskapsöverföring sker i samband med organisationsförändring och hur kunskapsöverföringen påverkas av förändringens egenskaper. Studiens syfte är att bidra med empiriskt material från en fallstudie för att utveckla teoretiska resonemang om hur dessa fenomen relaterar till varandra. Studien undersöker organisationen PostNord som genomgick en organisationsförändring under studiens gång. De egenskaper som undersöks är förändringens omfattning och tidsram samt mål av trohet eller resursorientering hos de som implementerar förändringen. Studiens resultat styrker kopplingen mellan strategi och kunskapsöverföring. Resultatet tyder på att organisationsförändringens egenskaper påverkar hur kunskapsöverföringen sker. Förändringens stora omfattning minskar fördelarna med kunskapsöverföringen och främst fördelar med kodifiering. Tidsramen minskar möjligheten att ägna sig åt kunskapsöverföring i den grad som önskas på grund av tidsbrist. Ett mål av trohet till förändringen hos de som implementerar begränsar vilka som anses lämpliga att delta i kunskapsöverföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)