“HÄNG MED OSS UT!” En naturbaserad intervention för personer med psykisk ohälsa belyst genom ValMO-modellen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Enligt den arbetsterapeutiska teorimodellen the Value and Meaning of Occupation (ValMO) finns potentiella aktivitetsvärden i allt människor gör. Att i sin vardag utföra olika typer av aktiviteter, som ger ett brett spektra av värden, kan främja livsbalans, god hälsa och meningsfullhet. Vid psykisk ohälsa kan vardagsaktiviteter påverkas negativt och en aktivitetsobalans uppstå. Projektet “Häng med oss ut” (HMOU) är en naturbaserad intervention (NBI) som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och erbjuder återhämtningsinriktade aktiviteter i naturmiljö. Syfte Syftet med studien var att undersöka ledarnas resonemang om projektet “Häng med oss ut” ur ett aktivitetsperspektiv genom ValMO-modellens aktivitets- och värdetriader. Metod Studien har kvalitativ design och en deduktiv ansats med ValMO-modellen som teoretisk utgångspunkt. Data är insamlad genom semistrukturerade intervjuer med sju ledare inom HMOU och analyserad enlig Hsieh & Shannons direktiva innehållsanalys. Resultat Resultatet visar att HMOU:s aktiviteter genererade flera värdeupplevelser som i sin tur kan påverka deltagarnas vardag positivt, bland annat genom minskad isolering, ökad aktivitet, utvecklad kapacitet samt stärkt social tillhörighet. Resultatet kategoriserades enligt fyra förutbestämda kategorier: Aktivitetstriaden, Konkret värde, Sociosymboliskt värde och Självbelönande värde med tillhörande underkategorier för att nyansera värdeupplevelsen. Konklusion NBI kan fungera som metod för personer med psykisk problematik för att utforska värdeskapande aktiviteter samt återskapa och upprätthålla dessa i sin vardag. Arbetsterapeuters kunskap kring aktivitetens och miljöns betydelse för den enskilda individens görande kan komplettera NBI. Mer forskning erfordras dock kring aktivitetens betydelse i NBI för att ytterligare stärka den arbetsterapeutiska rollen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)