Fängelse på livstid - normalpåföljd vid mord?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Författare: Martin Walkenfors; [2017]

Nyckelord: Straffrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Påföljden för mord ändrades år 2009 och en mer nyanserad påföljdsmodell infördes. Tidigare hade påföljden för mord antingen varit fängelse i 10 år eller på livstid, men nu infördes istället en modell, som gav domstolarna mer utrymme att utdöma tidsbestämda fängelsestraff mellan 10 och 18 år samt på livstid. Rättspraxis har förändrats under årens lopp, men genomgående har det uttalats att livstidsstraffet ska vara förbehållet de allra allvarligaste formerna av mord. Den sittande regeringen ansåg utifrån samhällsutvecklingen att det krävdes en skärpning av påföljden vid mord och att fängelse på livstid skulle vara normalstraffet, då det förelåg försvårande omständigheter. Lagstiftningen ändrades år 2014, där intentionen från lagstiftarens sida var att normalpåföljden för mord med försvårande omständigheter skulle vara fängelse på livstid. I Högsta domstolens första avgörande med den nya lagstiftningen blev utfallet tvärtemot vad lagstiftaren hade tänkt, då lagtexten formulerats så att den inte kunde tolkas på något annat sätt än att en omformulering hade gjorts, men med samma innebörd som tidigare. Både Petter Asp, professor i straffrätt och justitieråd och Anders Perklev, riksåklagare gav kort efter avgörandet sin tolkning av domen. I Petter Asps text i ”Juridisk publikation” nummer 1/2016 gick det att utläsa att han till stor del höll med Högsta domstolen i sitt avgörande. Anders Perklev var dock inte lika förtjust i Högsta domstolens resonemang vilket också kom till uttryck i hans svarsskrivelse till domstolen. Avslutningsvis presenteras hur framtidsutsikterna ser ut för livstidsstraffet vid mord, där bl.a. en ny utredning påbörjades 2016 för att se över möjligheterna till en ny lagändring på området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)