Livet är för kort att runka sönder - En kritisk diskurspsykologisk studie av manlig sexualitet i en svensk NoFap-diskurs på Flashback

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Den här studien undersöker med en kritisk diskurspsykologisk ansats hur män i en svensk NoFap-diskurs på Flashback konstruerar maskulinitet. NoFap är en amerikansk plattform som rekommenderar framförallt män att avstå från pornografi och onani under en period för att förbättra sin sexuella hälsa. Studiens empiri kommer från en diskussionstråd på internetforumet Flashback. Studien argumenterar med hjälp av kritiskt diskurspsykologiska begrepp och Connells teori om hegemonisk maskulinitet att männen försöker uppnå en hegemonisk maskulinitet genom att avstå från pornografi och onani. Genom att avstå från pornografi kan de nå vad de förstår som en oförstörd maskulinitet som innebär kontroll av sexualiteten och dominans gentemot kvinnor och underordnade maskuliniteter. Studien finner också att männen har en essentialistisk syn på kropp och sexualitet. Kroppen framträder i metaforer där den liknas vid en maskin som kan omprogrammeras för att motsvara den oförstörda maskuliniteten. Med Connells ord ska de disciplineras till heterosexualitet. Männen ser kvinnor i stor utsträckning som tillhandahållare av njutning. De försöker balansera att få utlopp för sin sexualitet på rätt sätt och samtidigt behålla en överordnad position gentemot kvinnor. Ett ideologiskt dilemma framträder i männens önskan att se kvinnor som mer än bara sexuella objekt. Männens avståndstagande från pornografi och onani tolkas som ett sätt att göra heterosexualitet på rätt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)