Socialstyrelsen som resurs i arbete med könsstympning av flickor och kvinnor : En webbaserad innehållsanalys av socialstyrelsens publicerade dokument kring könsstympning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund Fokus för studien är att uppmärksamma Socialstyrelsens vägledande information rörande könsstympning av flickor och kvinnor. Traditionen innebär total eller delvis borttagning av det kvinnliga yttre könsorganet, vilket innefattar avsiktliga skador som förändrar eller orsakar defekter på det kvinnliga könsorganet utan medicinska skäl eller grunder (WHO, 2008). Till följd av migration och befolkningsomflyttningar har traditionen kommit att uppmärksammas internationellt och även i Sverige. I Sverige har traditionen en tydlig relevans för socialt arbete eftersom könsstympning diskuteras och definieras som våld mot kvinnor/barn, förtryck, heder, brott mot mänskliga och barns rättigheter (Talle, 2008). Myndigheter i Sverige står inför en utmaning att informera, uppmärksamma, integrera och arbeta preventivt med denna målgrupp.   Syfte Syftet med studien är att beskriva och analysera hur socialstyrelsen via sin webbplattform förmedlar kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor. Utifrån hemsidans tillgängliga texter granskas och analyseras vägledning och kunskapsstöd riktade till olika professioner, exempelvis socialtjänsten och hälso-och sjukvård. Vidare studeras hur kunskapsstöd vägleder professioner till att förstå och handla i frågor som rör könsstympning som ett arbete på samhälls-, grupp och individnivå. Utifrån det analyseras hur socialstyrelsen främja det sociala arbetet kring könsstympning.   Metod Studien bygger på en kvalitativ forskning baserad på systematisk litteraturstudie och induktiv ansats. Litteraturstudien grundades på analys och granskning av socialstyrelsen kunskapsstöd. Genom en webbaserad innehållsanalys granskades 53 publicerade dokument som direkt eller indirekt berör könsstympning av flickor och kvinnor.     Resultat I resultatdelen identifieras tilltänkta mottagare av det publicerade materialet som illustreras i form av ett diagram. Den allmängiltiga informationen representerar hälften av urvalet. De två mer framträdande grupper identifieras som Hälso-och sjukvård och den berörda målgruppen. I mindre omfattning riktas material till socialtjänst och samhälls-/hälsokommunikatörer. Resultat påvisar att Hälso-sjukvården i sitt arbete med könsstympning, har i större omfattning tillgång till praktiskt och teoretisk vägledning i jämförelse med de andra representerade mottagargrupperna.   Slutsatser Studien visar att socialstyrelsen förmedlar ett arbete mot traditionen på individ-, grupp- och samhällsnivå. Information kring könsstympning av flickor och kvinnor stämmer i stort sett överens med tidigare forskning gällande ursprung, förekomst, utformning och konsekvenser. Studien visar att Socialstyrelsen är en källa för kunskap och information kring ämnet. Det föreligger dock skillnader i den praktiska vägledningen som skapar grund för handling. Vid det konkreta arbetet på individnivå framträder skillnader beroende på om frågan aktualiseras inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)