Är alla inräknade? En studie om hur matematiklärare och speciallärare i matematik skapar tillgängliga lärmiljöer i matematikundervisningen.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Det övergripande syftet med studien har varit att utifrån de dilemman som skolan står inför, undersöka hur lärare och speciallärare kan samverka för att skapa tillgängliga lärmiljöer, i matematikundervisningen i helklass, där alla är inräknade. Teori: Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där det sociala sammanhanget blir basen i att alla ska känna sig inräknade. Dessutom lyfts dilemma perspektivet fram, då de dilemman som skolan står inför är motsättningar som alltid behövs tas ställning till, men som inte går att lösa. Metod: Studien är kvalitativ och bygger på vinjettmetoden där en fiktiv klass i årskurs 5, inklusive sex elever i matematiksvårigheter, utgör grunden. Empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer, där sex matematiklärare och sex speciallärare i matematik har intervjuats. En hermaneutisk ansats har sedan använts i bearbetning och analys av den insamlade empirin. Resultat: Studiens lärare upplever den fiktiva klassen som en utmaning då klassens elever har många skilda behov som kan vara svåra att möta upp på egen hand. Lärarna påvisar erfarenhet av elever i svårigheter och besitter också många uppslag på arbetsmetoder kring tillgängliga lärmiljöer samt vikten av goda relationer med dessa elever. Samverkan med speciallärare önskas också och ses som fördelaktigt. Dilemman som lärarna nämner är till exempel svårigheten i stor spridning på matematisk kunskap bland eleverna, att inte själv känna sig på topp då de står inför klassen och att möta klassen på egen hand. Speciallärarna visar på både erfarenhet och kunskap kring elever i svårigheter och har många tips på arbetsformer och strategier kring tillgängliga lärmiljöer runt dessa elever. De lyfter dilemmat att synen på deras uppdrag kan variera, men de själva önskar finnas för lärare och elever genom till exempel handledning, kartläggning och att hjälpa till både i och utanför klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)