Virtuella övergrepp mot barn. En analys av det straffrättsliga skyddets räckvidd i praktiken vid internetrelaterade sexualbrott mot barn.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ilona Net; [2016-04-25]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Internets utveckling har fört med sig möjligheter att kommunicera med människor i en annan utsträckning och under andra förutsättningar, än vad som tidigare varit möjligt. Förutom att vara en plattform för positiva kontakter, har internet även utvecklats till en arena för att begå sexualbrott mot barn. Svensk sexualbrottslagstiftning är dock inte skriven med internet i åtanke, vilket skapat tillämpningssvårigheter när bestämmelserna ska appliceras på nya brottsformer. I uppsatsen analyseras gällande rätt avseende sexuella övergrepp mot barn som sker via internet enligt bestämmelserna om våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande. Dessutom görs en rättsfallstudie för att undersöka om det finns brister i den praktiska tillämpningen av nämnda lagrum. I uppsatsen redogörs även för de krav som ställs på Sverige enligt internationella åtaganden och huruvida svensk sexualbrottslagstiftning, avseende sexualbrott mot barn via internet, uppfyller kraven. I den avslutande analysen problematiseras rättsutvecklingens förhållande till legalitetsprincipen och förslag ges på hur lagstiftningen kan anpassas för att ge ett adekvat skydd vid onlinerelaterade sexualbrott mot barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)