Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. Syfte: Syftet med studien är att analysera och skapa en förståelse över den psykosociala arbetsmiljön på en skola, utifrån värdeskapande mellan skolpersonal och rektor. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där individuella semistrukturerade intervjuer har genomförts. Sammanlagt har 10 intervjuer har gjorts med skolpersonal och rektorer. Respondenterna har fått fiktiva namn och är anonyma i studien detta för att värna om deras etiska rättigheter. Teori: Teorin bygger på begreppen: psykosocial arbetsmiljö. En dålig psykosocial arbetsmiljö: psykisk ohälsa, stress och sjukskrivningar. Värde, värdeskapande och värdeförstörande. Rektorperspektiv och ansvar. Skolpersonal och deras arbetsuppgifter. Slutsats: Skolpersonalen på Måndag-till-Fredags skolan upplever överlag den psykosociala arbetsmiljön som god. Däremot kan den ibland upplevas som påfrestande, vilket har skapat stress och påverkat deras återhämtning. De upplever trots detta att de trivs på arbetsplatsen. Det framgår att rektorerna och skolpersonalen skapar värde tillsammans på skolan. Det som skapar värde för skolpersonalen är framförallt den trygga arbetsplatsen, goda relationer och mentorskap. När den psykosociala arbetsmiljön har uppfattats som dålig har skolpersonalen haft högre arbetsbelastning, ökad stress och psykisk påfrestning som har resulterat i värdeförstörande mellan skolpersonalen och rektorerna. Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, värde, värdeskapande, värdeförstörande, rektor och skolpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)