Aktiers avkastning i relation till EV/Sales, EV/EBITDA och P/B : En kvantitativ studie om investeringsstrategier på Nasdaq First North mellan 2010-2021

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Med ett ökande intresse för aktier söker fler efter tips och knep för att åstadkomma det alla investerare strävar efter, att överprestera marknaden. Investeringsstrategier som ämnar slå marknaden har länge studerats på en rad olika marknader och över olika tidsperioder, men få har utförts på Nasdaq First North. Tidigare studier har främst fokuserat på större aktiemarknader likt NYSE eller FTSE, medan svenska studier tenderar att undersöka Stockholmsbörsen. Därmed finns ett utrymme att undersöka huruvida en investeringsstrategi kan konstrueras som kan slå Nasdaq First North över tid. Strategierna som analyseras bygger på de multiplar som anses mest lämpade för de relativt unga och små bolagen på First North. Syfte: Studien ämnar analysera om investeringsstrategier baserade på multiplarna EV/Sales, EV/EBITDA, och P/B kan utnyttjas för att generera överavkastning i såväl absoluta som riskjusterade mått över en längre tid gentemot jämförelseindexet First North All-Share, som utgörs av samtliga värdepapper noterade på aktiemarknaden First North. Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsansats med ett deduktivt tillvägagångssätt. Datan för samtliga bolag noterade på First North under tidsperioden 2010- 2021 har hämtats in för att skapa lågt respektive högt värderade portföljer för varje multipel. Dessa har sedan utvärderats utifrån årlig och ackumulerad avkastning samt riskjusterade mått i form av Jensens alfa, Treynorkvot och Sharpekvot. Resultat: Fem av sex portföljer genererade ackumulerad överavkastning gentemot index medan samtliga portföljer överavkastat index sett till riskjusterade mått över studiens elvaåriga tidsperiod. Högst absolut avkastning genererades av den lågt värderade EV/Sales portföljen, och lägst avkastning genererades av den högt värderade P/B portföljen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)