Lärande och förändring : Diskursiva uttryck för barnsyn och kunskapssyn i kommunikation inom förskolan

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Sammanfattning: Denna studie syftar till att fördjupat förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i förskolan i talet om barnets tillvaro. Mer specifikt är kunskapsintresset att förstå innebörden i förskollärares och föräldrars barnsyn och kunskapssyn och hur den kommuniceras. Uppsatsens empiriska material består av sju uppföljningssamtal i förskolan. I avsikt att ringa in diskurser och studera det språkliga handlandet inom dessa samtal har en diskursanalytisk teori- och metodgrund använts. Teoretiskt ramverk för bearbetning och analys utgörs av både senmodern och postmodern samhällsteori. Resultatet visar främst upp två diskurser som förskollärare och föräldrar är bärare av och som styr deras kommunikativa handlande: lärandediskursen och förändringsdiskursen. Eftersträvansvärt för lärandediskursen är barns lärande genom driven aktivitet. Signifikant för förändringsdiskursen är tilltron till barns förmåga till lärande genom att hantera förändringar. Resultatet visar även att ett förståelseorienterat handlandet ger större utrymme för barnets perspektiv än ett resultatorienterat språkligt handlande. Rådande diskurser och språkligt handlande inom dessa kan förklaras som en följd av senmodern och postmodern tidsanda. Studiens resultat bidrar därmed till en fördjupad förståelse av barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm och indikerar att det råder obalans mellan aktivitet och vila i talet om barnets tillvaro inom rådande diskurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)