Sökning: "Karin Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Karin Larsson.

 1. 1. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 2. 2. Ta EPA-jäveln och dra utåt helvete, så är det bra efter en stund… : En kvalitativ fallstudie om högstadiepojkarsuppfattning av maskulinitetsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Larsson Salander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur högstadiepojkar i en specifik skola påverkas av maskulinitetsnormen och vad skolan kan göra för att dessa pojkar ska få större möjlighet att agera utanför begränsande könsmönster.  Studien svarar på frågeställningarna: -På vilket sätt uppfattar högstadiepojkarna att maskulinitetsnormerna påverkar deras liv? -Hur visar sig maskulinitetsnormerna bland dessa pojkar? Studien är en kvalitativ fallstudie som bygger på intervjuer med 11 pojkar på högstadiet. LÄS MER

 3. 3. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER

 4. 4. Orosanmäla eller inte – vad påverkar barnsjuksköterskans beslut  En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elena Larsson; Josefine Franzén Kindström; Karin Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Paediatric nurse; experience; decision; qualitative content analysis; child maltreatment; neglect; barnsjuksköterska; erfarenhet; beslut; kvalitativ innehållsanalys; barn som far illa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnsjuksköterskor omfattas av anmälningsskyldighet redan vid misstanke om ett barn far illa. Risk finns för att etiska svårigheter kan förhindra eller påverka beslutet om en orosanmälan. Forskning inom ämnet visar att illafarande hos barn kan leda till psykisk och fysisk ohälsa och i värsta fall död. LÄS MER

 5. 5. Optiskt flöde som verktyg för att kvantifiera rörelse hos mitokondrier

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ebba Eliasson; Karin Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitokondrier ligger till grund för cellandningen och därmed cellernas energiproduktion. De befinner sig i ständig rörelse, vilket utifrån en energisynpunkt är ineffektivt om rörelsen helt skulle sakna funktion. LÄS MER