Sökning: "Karin Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Karin Larsson.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om utformandet av inkluderande lärmiljöer i förskolans verksamhet. : En studie om hur förskollärare utformar inkluderande lärmiljöer i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Larsson; Wilma Berggren; [2022]
  Nyckelord :Design; inclusion; learning environments; preschool; variation; Förskola; inkludering; lärmiljö; utformning; variation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få djupare kunskap om förskollärares uppfattningar om hur de utformar inkluderande lärmiljöer i verksamhetens inomhusmiljö, där barnens intressen och behov blir tillgodosedda så det bidrar till fortsatt lärande. I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer med tio stycken verksamma förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Du behöver inte vara kristen, alla är välkomna : En studie av hur Universitetskyrkans verksamhet framställs via Facebook utifrån tio studieorter för högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rickard Larsson Bagge; [2022]
  Nyckelord :Chaplaincy; facebook; Universitetskyrkan; Inomkyrklig sekularisering; ekumenik;

  Sammanfattning : The university church of Sweden is a religious organization that is active on 30 campuses towards higher education in the nation. The main objective of the or- ganization, which works on an ecumenical level, is to provide support for the staff and students at the universities and by doing so arrange activities and provide a listening ear towards the targeted group. LÄS MER

 3. 3. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 4. 4. Ta EPA-jäveln och dra utåt helvete, så är det bra efter en stund… : En kvalitativ fallstudie om högstadiepojkarsuppfattning av maskulinitetsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Larsson Salander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur högstadiepojkar i en specifik skola påverkas av maskulinitetsnormen och vad skolan kan göra för att dessa pojkar ska få större möjlighet att agera utanför begränsande könsmönster.  Studien svarar på frågeställningarna: -På vilket sätt uppfattar högstadiepojkarna att maskulinitetsnormerna påverkar deras liv? -Hur visar sig maskulinitetsnormerna bland dessa pojkar? Studien är en kvalitativ fallstudie som bygger på intervjuer med 11 pojkar på högstadiet. LÄS MER

 5. 5. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER