Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

Sammanfattning: Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. Förhållningsättet jag utforskar handlar om att integrera processer i relation till textil kropp och rum. Det konkreta i mitt arbete består av en manual som jag utformat med syftet att utforska det ovissa som strategi. Jag ser textil som förgängliga fenomen med inneboende egenskaper ur ett intresse av att utforska perception och omvandla uttryck till handlingar och tecken för något ovisst. Jag vill fatta tag i många resultat på vägen och mitt motiv är att utforska min roll som konstnär där det ovissa blir strategier för en process kopplat till samtiden i förändring. Att befinna mig i öppenhet är en essentiell utgångspunkt för mitt arbete där mitt intresse av att utforska förhållandet mellan motsättningar som närvaro och frånvaro utmanar mitt eget deltagande. My artistic work alters between different expressions, an experience-based practice and educational inquires. Deconstruction has driven my work into a text-based dialogue with the intention to internalize textile as a subject, shift perspectives and expand my experiences of what artistic practice can be. I explore openness as an approach to integrate processes in relation to textile body and space. The concrete part of my work consists of a manual that I created with the aim to explore the unknown as a strategy. I see textile as a transient phenomenon with immanent qualities from an interest to explore perception and transform expressions into acts and signs of something. I want to seize many outcomes along the way and my motive is to explore my role as an artist where the unexpected becomes strategies for processes linked to contemporary change. Working with openness is essential for my work where my interest in exploring relations between presence and absence challenges my own participation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)