Tobakens skadliga effekter på allmän och oral häls. Undersökning av svenska ungdomars kunskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Författare: Naim Ahmed; Samira Mamadova; [2010]

Nyckelord: Rökning; Ungdomar; Kunskap; Attityd;

Sammanfattning: SAMMANFATTNINGSyftet med arbetet var att belysa sambandet mellan tobaksanvändning, oral och allmän hälsa. Dessutom skulle ungdomars kunskap om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa undersökas. Våra specifika frågeställningar var följande: Vad vet ungdomar om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa? Varifrån har de fått sin kunskap? Kan kunskapsnivån påverka tobaksanvändningen? Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors kunskap? För att komma fram till resultatet har valts att göra en litteraturstudie. Informationen har hämtats från böcker, vetenskapliga artiklar och från internet.Studien slår fast att rökning orsakar skador på kroppens alla organ, speciellt på munhåla, svalg och lungor. Dessutom ger den upphov till hjärt- kärlsjukdomar. De studier som tagits med i arbetet visar att majoriteten av svenska ungdomar hade relativt bra kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa. Men kunskapsnivån var inte avgörande om ungdomar skulle avstå från tobaksanvändning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)